کالاهای گروه کنسروها


کنسرو ذرت شیرین
کنسرو ذرت شیرین

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو سبزیجات
کنسرو سبزیجات

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو نخود آبگوشتی
کنسرو نخود آبگوشتی

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو نخود سبز
کنسرو نخود سبز

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو عدسی
کنسرو عدسی

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو لوبیا با سس تند
کنسرو لوبیا با سس تند

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو لوبیا با قارچ
کنسرو لوبیا با قارچ

با درب آسان بازشو
وزن خالص ؛ 350 گرم
محتوی 24 قوطی در یک بسته

کنسرو لوبیا چیتی
کنسرو لوبیا چیتی

بادرب آسان بازشو 
وزن خالص : 350 گرم 
محتوی 24 قوطی در یک بسته