با ما در ارتباط باشید

تماس کارخانه : 051-36650020 و 36651153تلگرام روابط عمومی : 09393102500

ایمیل کارخانه : www.sherkat.nesbi.khorram@gmail.com 
ایمیل مدیریت : www.hatefimohammad@yahoo.com 
با تکمیل فرم بصورت کتبی درخواست خود را با ما در میان بگذارید